dec18: brief van minister over voortgang wet gegevensuitwisseling in de zorg

De wet op de Cliëntenrechten is opgenomen in de ‘wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (wabvpz). Minister Bruins rapporteert in deze brief aan de kamer wat de voortgang is van deze wet. 

Voor gegevensuitwisseling in de zorg geldt ‘privacy-by-design’ als uitgangspunt. Over de afgelopen periode worden de volgende mijlpalen benoemd:

Op 1 januari 2018 is het besluit (amvb) in werking getreden die bepaalt dat normering conform Nen7510, 7512 en 7513 verplicht is.

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, en is er voor zorginstellingen een AVG Helpdesk beschikbaar gesteld.

Een ander uitgangspunt is dat de informatie die een patiënt met de arts deelt geheim moet blijven.

Op 4 oktober 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief aangegeven hoe medische gegevens o.b.v. adequate authenticatie alleen toegankelijk zijn voor behandelaren. Omdat het vereiste authenticatie niveau (‘substantieel’ voor medische gegevens en ‘hoog’ als het medische beroepsgeheim van toepassing is),  nog niet breed beschikbaar is, wordt in de brief de minimale grens aangegeven: 2-factor authenticatie (naast wachtwoord dat je weet, ook een ding dat je hebt, zoals telefoon met sms).

Omdat het de bedoeling is dat op 1 juli 2020 de wettelijke bepaling over een gespecificeerde toestemming in werking treedt , heeft het programma GTS de haalbaarheid en uitvoerbaarheid hiervan onderzocht. De brief vermeld de stand van zaken: 

  • de juridische interpretatie van de wet voor de uitwisselingsketen is met diverse partijen vastgesteld en extern getoetst en ‘optimaal’ bevonden;
  • een eerste versie van het architectuurmodel is opgesteld, zodat de technische uitvoerbaarheid getoetst kan worden en die beproeving is bijna afgerond;
  • er is een prototype gemaakt van de wijze waarop toestemmingen aan de burger gevraagd kunnen worden, conform de juridische interpretatie en het architectuurmodel, en dat is voorgelegd aan cliënten.

 De conclusie van de stuurgroep GTS is dat er zorgen zijn over met name dit laatste punt: de werkbaarheid en uitvoerbaarheid voor burgers en zorgaanbieders. De stuurgroep stelt voor een scenario uit te werken, waarbij de burgers, die verschillende digitale vaardigheden hebben en verschillende behoeften inzake zorgvraag en privacy, zelf de mate van gespecificeerdheid kunnen bepalen 

Zie hier de hele brief.